picture

Основні теорії походження держави і права

Патріархальна теорія походження держави була започаткована китайським філософом Конфуцієм (У - ІУ ст. до н.е.) і глибоко опрацьована англійським філософом XVIII ст. Р. Фільмером. За цією теорією, держава виникла в процесі механічного об'єднання родів у племена, племен  -  в ширші утворення аж до державних. Відтак, влада королів та інших монархів бере початок безпосередньо від прародича Адама, а піддані  -  лише його діти.

Теологічна теорія бере свій початок у міфах Стародавнього Сходу, в яких стверджується про божественне походження правителя. В епоху середньовіччя дана теорія, яка ґрунтувалася на принципі "нема влади не від Бога, існуючі ж влади Богом встановлені", була надалі розвинена Фомою Аквінсь - ким (XIII ст.). Він вважав, що порядок відносин панування і підпорядкування, за якого воля осіб у вищій людській ієрархії рухає нижчими верствами населення, встановлений Богом. • Органічна теорія, яскравим представником якої був Габріел Спенсер (1820 - 1903), базується на тому, що держава як "політичний агрегат" виникла внаслідок органічного розвитку суспільства  -  його поділу за достатком та спеціалізацією. За Г. Спенсером, у процесі воєн найпристосованіші до умов боротьби за виживання народи створювали урядовий апарат, який, неначе нервово - м'язовий апарат живого організму, регулював суспільні процеси. Насильницька теорія найбільш поширена серед так званих соціалдарвіністських теорій. Найвідомішим її представником був Л. Гумплович (1838 - 1909). На його думку, не Боже провидіння, суспільний договір чи ідея свободи, а зіткнення ворожих племен, груба перевага сили породили державу. 'І'ому, за Л. Гумпловичем, держава є формою панування переможців над переможеними.

Психологічна теорія наріжним каменем появи права і виникнення держави визначає психобіологічні потреби людини у покорі та пануванні. За Зїгмукдом Фрейдом (1856 - 1939), створення держави диктувалося необхідністю придушити агресивні потяги (зокрема, статеві), які існували у людей патріархальної орди.

Представники елітної теорії були переконані в тому, що державу "вигадали" еліти.

Космічна теорія побудована на переконаності в тому, що держава і право запроваджені на Землі Вищим Космічним Розумом для проведення якогось, невідомого людям, експерименту над ними.

Марксистська теорія ґрунтується на тезі, що держава виникла з поділом суспільства на класи. Родоплемінна організація перетворюється на державу, коли виникає потреба захищати інтереси економічно панівного класу. Зокрема, Фрідріх Енгельс вказував на три ознаки, які відрізняють державу від родової організації:

1) поділ населення за територіальною ознакою, внаслідок чого родова організація перетворюється на територіально - адміністративну;

2) встановлення публічної влади;

3) запровадження податкової системи.

Отож, для розуміння причин та обставин виникнення держави і права необхідно враховувати різні чинники:

 -  географічні умови, які сприяли виникненню й існуванню зрошувальних систем (як це мало місце у долинах річок Стародавнього Сходу);

 -  суспільний поділ праці;

 -  соціально - класові зміни, що вели до загострення суперечностей;

 -  спілкування і засвоєння державного досвіду сусідів (вплив Риму на утворення держави у готських племен), наявність зовнішньої загрози, яка прискорює формування держави за умови зрілості внутрішніх державотворчих чинників;

 -  завоювання державними народами інших територій (наприклад, завоювання вікінгів) -

Історичні умови виникнення права ті ж, що й держави, оскільки, на думку більшості (хоч і далеко не всіх) дослідників, держава і право формувалися паралельно й виникають одночасно.

У процесі становлення держави право складалося шляхом розщеплення первісних номонорм (номонорми у перекладі з грец.  -  "єдине правило". Цей термін означає обов'язкові для виконання правила поведінки, в яких ще чітко не розділено мораль, право й етикет) на право і мораль, етику (під етикою розуміють сукупність норм, дотримання яких забезпечено лише силою громадської думки).picture

Партнеры

Контакты

Россия, г. Москва
ул. Сталина 82а. ООО "Укр Юрист".
Site: www.ukrurist.ru
Тел.: 8 (499) 261-10-70